Kamala Harris: The half Indian that Indians despise

 


Phần chuyển ngữ của Chị Angie Nguyễn

Trong  video thì hoàn toàn lên án và lên tiếng tố cáo các sai trái trong lập trường của bà Kamala Harris.
Họ cho biết là cộng động Mỹ gốc Ấn nắm 1 triệu 300 ngàn lá phiếu sẽ không bầu cho bà KH và sẽ không đóng góp gì cả.
Họ kêu gọi bầu cho Trump vì Trump cùng lập trường với Thủ tướng đương thời của Ấn Độ cũng như có sự giao hảo tốt với nước Ấn.
Họ nói vì họ tẩy chay không đóng góp cho bà KH nên bà KH đã rớt đài và phải ra khỏi cuộc đua trong nội bộ đảng Dân Chủ năm ngoái sớm.
Họ nói là cộng đồng Mỹ gốc Ấn là cộng động khá giả và có khả năng đóng góp không nhỏ.
DH
 
Tôi lược dịch những lời bình luận ở phần phía dưới của video.  
 
Harris accused Joe Biden of being a racist, but when Stephen Colbert pointed her contradictory treatment out to her, Harris told him "It was a debate," meaning she will say anything during a debate, whether she believes it or not, and say something entirely different the next day. Her word is not honorable. 
 
Harris tố cáo Joe Biden là một người kỳ thị, nhưng khi lên chương trình của Stephen Colbert và bị hỏi về việc xử sự ngược hẳn này, Harris đã nói với anh ta: " Đó chỉ vì trong cuộc tranh luận", nghĩa là bà ta có thể nói bất cứ điều gì trong cuộc tranh luận, cho dù bà ta có tin hay không, và có thể nói khác hoàn toàn ngay lại ngày hôm sau. Lời nói của bà ta không có giá trị.
 
She's bad news for India, good news for China and Pakistan.


Bà ta là một tin xấu cho Ấn Độ, tin tốt cho Trung Cộng và Pakistan.


Obama and Liberals in America said he is Black. They totally ignore his white side. 
 
Obama và cánh tả của nước Mỹ nói ông ta là người da đen. Họ hoàn toàn chối bỏ dòng máu da trắng trong ông ta (Mẹ của Obama là Mỹ trắng và Obama đã được ông bà Ngoại là người da trắng nuôi lớn đến khi lớn)
 
 The only reason Joe Biden picked her because she ain't black.

Lý do duy nhất mà Joe Biden chọn bà ta vì bà ta không phải da đen.


All Indian - Americans must reject Kamala. We urge all Indians to oppose and vote against Kamala since she is an anti- Indian ideology. She is a shame to all Indians all over the world.. We all want to see her lose in the forthcoming elections. 
 
Tất cả người Mỹ gốc Ấn Độ phải từ chay Kamala. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi người Ấn Độ hãy chống và đừng bầu cho bà ta là vì bà ta đi ngược lại tư tưởng của Ấn Độ. Bà ta là một sự nhục nhã cho tất cả người Ấn Độ trên toàn thế giới. Chúng tôi mong cho bà ta thất cử.
 
 She has slept her way to where she is now. She has no morals or ethics. All she has is a desire for more power, and if she's elected, she will be a heartbeat away from the most powerful office in the world.

Bà ta đã nhờ vào việc hiến thân xác để có được địa vị ngày hôm nay. Bà ta không có đạo đức và kỷ cương gì cả. Bà ta chỉ mưu cầu quyền lực, và nếu bà ta được thắng cử, bà ta sẽ ở trong vị trí sát kề ngay nơi nắm giữ quyền lực nhất thế giới.


Harris also lied about being forced into busing in the Thousand Oaks school in Berkeley. Forced busing ended two years BEFORE she got there as a kindergartener. Did you hear what her father said about her disgrace to the family?  

Bà ta đã nói láo về việc bị ép buộc vào việc busing  (chương trình chuyên chở học trò đến trường trong thời phân biệt chủng tộc) khi còn đi học ở trường Thousand Oaks ở Berkeley. Vì chương trình  này đã chấm dứt cả 2 năm TRƯỚC KHI bà được vào lớp mẫu giáo. Bạn đã được nghe cha của bà nói là bà là một sự xấu hổ cho gia đình.
.
image.pngNo comments:

Post a Comment