Patriotic Message - Unknown AuthorIn just three months, it will be over. 
The U.S. presidential election, I mean. Not the end of the world.  But maybe the end of our nation, as we have known it.  
No, I will not be voting for Biden.... I am not voting for this man.  
I am not rallying for a personality. I am not pushing a person.   
At this point, I am voting for one thing and one thing only: 
I am voting for the principles for which this country has stood on since it’s founding.   
I am voting for Constitutional government. I am voting for a strong and viable military. I am voting for a vibrant economy.  I am voting for the right to keep and bear arms.  I am voting for the freedom to worship.  I am voting for the ability for anyone to rise above their circumstances and become successful. I am voting for my children and grandchildren to be able to choose their own path in life, including how and where their children are educated. I am voting for our borders to be open to everyone who enters under our law and closed to everyone who would circumvent or ignore the law. I am voting for the Electoral College to remain in place, so that a few heavily populated liberal centers do not control the elections. I am voting for a Supreme Court that interprets the Constitution rather than rewrites it.  I am voting to teach history, with all of its warts, not erase it or revise it.  I am voting for the sanctity of life from conception to birth and after.
Now, there are some things I am voting against: 
I am voting against open borders.  I am voting against a rampant welfare system that enslaves it’s recipients.  I am voting against socialism, in all of its forms, including health care, redistribution, reparations, economics, governmental control, pedophilia, and criminal releases, etc.  I would rather pay for prison reform than see the criminals released to repeatedly commit the same crimes!
So, although I don’t give blanket approval to everything our President has done or said in the past, I do support him as our president!   
I am not voting against Joe Biden, but I am voting against every thing that the party backing him and propping him up stands for.  It is not the Democratic Party of the past.   
Three months is all we have. –

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ trong 3 tháng nữa thôi, việc đó sẽ chấm dứt. Tôi muốn nói tới cuộc tranh cử tổng thống. Nó không phải là tận thế. Cũng không phải ngày tàn của quốc gia chúng ta như ta đã biết đó. 

Không, tôi sẽ không bầu cho Biden...Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ta. 

Tôi không kêu gọi ủng hộ hay chống đối.

Tại thời điểm này, tôi bỏ phiếu cho một điều và chỉ một điều duy nhất.  
Tôi đang bỏ phiếu cho các nguyên tắc mà đất nước này đã tin tưởng tuân theo kể từ khi thành lập. 
Tôi đang bỏ phiếu cho chính phủ hợp hiến. 
Tôi đang bỏ phiếu cho một quân đội mạnh mẽ và làm việc tốt. 
Tôi đang bỏ phiếu cho một nền kinh tế sinh động. 
Tôi đang bỏ phiếu cho quyền được giữ và mang vũ khí. 
Tôi đang bỏ phiếu cho quyền tự do tín ngưỡng.
Tôi đang bầu chọn việc cho cơ hội cho bất kỳ ai vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của họ và trở nên thành công. 
Tôi đang bầu cho việc con cháu mình có thể lựa chọn con đường riêng trong cuộc sống, kể cả việc chúng được học hành như thế nào và ở đâu.
Tôi đang bỏ phiếu cho việc mở cửa biên giới của chúng ta cho tất cả những ai vào theo luật pháp Hoa Kỳ và đóng cửa với tất cả những ai luồn lách hoặc phớt lờ luật. 
Tôi đang bỏ phiếu cho việc giữ nguyên hệ thống bầu cử của Cử tri đoàn để một số nơi tâm điểm với đông dân cư của nhóm tự do phóng túng sẽ không kiểm soát các cuộc bầu cử.
Tôi đang bỏ phiếu cho một Tòa án Tối cao thực hành và giải thích Hiến pháp hơn là tự viết lại nó.  
Tôi đang bỏ phiếu để dạy lịch sử, kế cả với tất cả những điều không tốt đẹp, chứ không phải xóa nó hay sửa lại nó. 
Tôi đang bỏ phiếu cho sự thiêng liêng của cuộc sống từ khi thụ thai đến khi sinh ra và sau này.

Bây giờ, có một số điều tôi đang bỏ phiếu chống lại. 
Tôi đang bỏ phiếu chống lại việc mở cửa các biên giới. 
Tôi đang bỏ phiếu chống lại một hệ thống phúc lợi tràn lan bắt những người nhận nó làm nô lệ. Tôi đang bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa xã hội, dưới mọi hình thức, bao gồm chăm sóc sức khỏe, phân phối lại tài sản, bồi thường cho con cháu nô lệ da đen, kinh tế, kiểm soát của chính phủ, ấu dâm và phát hành tội phạm, v.v. 
Tôi thà trả tiền cho sự thay đổi các trại giam còn hơn nhìn thấy những tên tội phạm được phóng thích để tái phạm những tội ác tương tự!

Vì vậy, mặc dù tôi không tán thành tất cả những gì mà Tổng Thống của chúng ta đã làm hoặc đã nói trong quá khứ, nhưng tôi ủng hộ ông ấy với tư cách là Tổng Thống của chúng ta! 

Tôi không bỏ phiếu chống lại Joe Biden, nhưng tôi bỏ phiếu chống lại mọi điều mà đảng đang ở sau lưng cố vực ông ấy dậy để làm theo ý đảng. Nó không phải là Đảng Dân chủ của quá khứ. Ba tháng là tất cả những gì chúng ta có.
 

No comments:

Post a Comment