Hội Luận Bàn Tròn Round Table về: "Những Vấn Đề cũa Nước Mỹ Hiện Nay"

Chương trình Hội Luận Bàn Tròn Round Table về: "Những Vấn Đề cũa Nước Mỹ Hiện Nay" với 

Phạm Gia Đại (host) và diễn giả: Kỹ Sư  Nguyễn Đình Hải và Jenny Ái Trinh Thái (Thông Dịch Viên Tòa Án)

 

Thâu hình chiều Thứ Sáu August 7th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe_PFGNi0Pk    

 

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật August 08th và August 09th, 2020

 

Nam Cali: 57.13

 

Bắc Cali: 16.2

 

Houston, TX: 27.5

No comments:

Post a Comment