Diễn từ của bà Trump gây xúc động và sửng sốt vì không tấn công nhưng kêu gọi nhân ái, và đoàn kết

 Diễn từ của bà Trump gây xúc động và sửng sốt vì không tấn công nhưng kêu gọi nhân ái, và đoàn kết


No comments:

Post a Comment