CUỒNG HAY KHÔNG CUỒNG TRUMP? CRAZY for TRUMP? - LM Martino Nguyen

 CUỒNG HAY KHÔNG CUỒNG TRUMP?

Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa! Nhưng đây lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho ông Trump

Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”

Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển lựa người mẫu mực, mà là :

- Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai.

- Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục của tòa án tối cao.

- Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm.

- Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.

- Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ.

- Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng của đảng Dân chủ.

- Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến ​​của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng.

- Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn.

- Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa của tôi mà không thấy sợ sệt.

- Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chủ đang ủng hộ cổ vũ việc giết bỏ chúng đi.

- Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ.

- Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương - tội ác - giả dối - gian trá, và không muốn Trung Quốc làm chủ nước Mỹ.

Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai của một đất nước - một quốc gia dưới quyền của CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cái gì?CRAZY for TRUMP?

No! I'm not crazy about anyone except God! But here's why I vote for Mr. Trump:

A friend told me, "I can't believe you're going to vote for old Trump."

Listen, I never voted for him. This is not a "parties/popular" contest, but rather:

- I vote for the Second Amendment.
- I vote for continued justice of the high court.
- I vote for the police, for the rule of law and for social order.
- I vote for the army to protect the country, for the veterans who bravely fought and died for America.
- I vote for the sacred flag that is rarely seen in the background some other parties.
- I vote for the flag (with much blood) to be respected and honor - not to be stepped on, burned and direspected
- I vote for the right to freely express my opinion without being censored or gagged.
- I vote for a definitely safe border.
- I vote for the right to praise GOD Divine name without fear.
- I vote for the unborn beings whose Biden are advocating for them to be killed.
- I vote for freedom and the American dream.
- I vote for "don't want China to own America."

I did not vote for a man with unpleasant flying hair, but for the future of a nation - a nation "under Lord," (words that have been removed at the other convention) with freedom and justice for all. people, do not exclude anyone.

And you, tell me what you intend to vote for?

No comments:

Post a Comment