Bài Học Lịch Sử

Beaudoin, Charity / U.S. History

Bài Học Lịch Sử
Tác giả: Phong Lan

Sự thật:
- Có 42 triệu người Mỹ da đen (12,8%) sống ở Mỹ trong khi dân số Hoa Kỳ là 328 triệu. Có 72% người Mỹ da trắng ở Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một Tổng thống da đen! Trong 2 nhiệm kỳ tức kéo dài 8 năm!

Điều đó có nghĩa là: Obama có chức Tổng thống, không phải vì số phiếu từ tất cả những người Mỹ da đen của 12,8% dân số! Mà là từ số phiếu bầu từ người Mỹ da trắng và người Mỹ da vàng khác, người Mỹ da nâu! Và không chỉ một lần, nó đã xảy ra tới hai lần!

Vì vậy, các bạn hãy mở óc ra và chấm dứt thét gào những từ ngữ vô nghĩa khi gọi anh chị em của bạn là "những kẻ phân biệt chủng tộc"!

- Đám đông mà đã từng hô vang "Đóng đinh nó đi" khi xử Chúa Giêsu, không ai trong số họ tự hào về hành động đó! Bạn có bao giờ nghe thấy bất kỳ tên cụ thể nào từ đám đông đó nói với con cái hoặc cháu của họ: "Ông đã từng đóng đinh Jesus" chưa? Bạn có nghe ai tự hào nói: "Ông cố, ông kỵ, ông cụ tổ của tôi là những người từng đã đóng đinh Jesus" ? Không ai cả!

- Đám đông mà đã từng biểu tình phản đối Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào những năm 1960s, dẫn đến cái chết của ông và  bào đệ của ông ấy, họ đang ở đâu hết cả rồi?  Bạn có bao giờ nghe bất kỳ ai trong số cái đám đông ấy tự hào truyền lại cho con cháu của họ: "Cha đã từng biểu tình chống lại Tổng Thống Diệm, dẫn đến cái chết của ông ấy"? Bạn có nghe ai tự hào nói: "Bố tôi, mẹ tôi là những người phản đối Tổng Thống Diệm và dẫn đến cái chết của ông ấy"? Không ai cả!

- Đám đông ở Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam và nhổ nước bọt vào lính Mỹ khi họ trở về từ cuộc chiến. Bạn có bao giờ nghe bất kỳ ai trong số họ tự hào đề cập rằng họ đã nhổ nước bọt vào những người lính Mỹ chưa? Bạn có nghe ai tự hào nói: "Bố tôi, mẹ tôi là những người đã nhổ nước bọt vào những người lính Mỹ sau khi họ trở về từ chiến tranh Việt Nam"? Không ai cả!

- Nhiều năm nữa, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, điều tương tự sẽ xảy ra với bất kỳ ai trong số những người ủng hộ "Black Lives Matter" ngày hôm nay! Sẽ không có một ai tự hào tuyên bố rằng họ đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại Donald Trump, rằng họ là những người đã phá hủy các bức tượng lịch sử, rằng họ là những kẻ hôi của, cướp bóc, đập phá các khu phố năm nay! Họ sẽ âm thầm xóa một chương trong cuộc đời họ và hy vọng không ai nhắc đến nó nữa! Họ sẽ giấu nó khỏi con cháu của họ về quá khứ bẩn thỉu này!
*** Lịch sử đang lặp lại và lặp lại, cho đến khi con người ta học thuộc được bài học lịch sử ấy!

PL
7/11/20

------------
(English version)
History Lessons
Facts:

- There are 42 millions of Black Americans (12.8%) living in US while the US population is 328 millions. There are 72% White Americans in US. Yet, we had a Black President! For 2 terms which were 8 years!

That means: Obama got Presidency, not because of the 12.8% Black Americans! It was because of the votes from the White Americans and other Yellow Americans, Brown Americans! And not only once, it was twice!

So, open your mind and stop chanting nonsense stuffs and call your brothers and sisters "racists"!

- The mob who had chanted "Crucify him" to Jesus. None of them was proud about that act! Have you heard any particular names from that mob that told their children or their grandchildren: "I crucified Jesus"? Have you heard anybody proudly said: "My great, great grandparents were the ones crucified Jesus" ? None!

- The mob who had protested against President Ngo Dinh Diem in 1960s, leading to his death and his brother's, where are they now? Have you ever heard any of them proudly pass it on to their children or grandchildren: "I was among the demonstrators against President Diem, leading to his death"? Have you heard anyone proudly said: "My dad, my mom were the ones who protested against President Diem and leading to his death"? None!

- The mob in America who protested against Vietnam War and spat at American soldiers when they returned from the war. Have you ever heard any of them proudly mention that they spat at the American soldiers? Have you heard anyone proudly said: "My dad, my mom were the ones who had spat at American soldiers after they returned from Vietnam War"? None!

- Years from now, maybe 10 years, 20 years, 30 years from now, the same thing will happen to any of those "Black Lives Matter" supporters today! No one will proudly claim that they participated in these protests against Donald Trump, that they were the ones destroyed the historic statues, that they were the looters, the robbers, the destroyers of this year! They will silently erase a chapter of their own lives and hope no one will ever mention it again! They will hide it from their children and grandchildren of this dirty past!

*** History is repeating and repeating, until one learns from it!


No comments:

Post a Comment