ĐẢNG DÂN CHỦ CHỈ BIẾT LO ĂN GIAN PHIẾU, KHÔNG LO GÌ CHO DÂN!


No comments:

Post a Comment