Người Mỹ kính ngưỡng Thượng Đế phù hộ họ


Nhân ngày lể Độc Lập Hoa Kỳ, một điều đáng ghi nhớ là trong bảng Tuyên Ngôn Độc Lập công bố 244 năm trước, các quốc phụ Mỹ đã mở đầu rằng “ Tất cả mọi người đều được sinh ra với các quyền thiêng liêng ban cho bởi Đấng Tạo Hóa “. Hiến Pháp Mỹ đặt tự do tín ngưỡng lên hàng đầu do đó người Mỹ có quyền thờ phượng bất cứ tôn giáo nào họ tin . Đấng Tạo Hóa toan năng Thượng Đế có thể là Giê Hô Va , Allah, Đấng Chí Tôn, Phật Tổ, Chúa Ba Ngôi, Ông Trời hay Ngọc Hoàng và còn nhiều tên nữa tùy tôn giao người Mỹ chọn để thờ phụng . Họ gọi chung trong tiếng Anh là God .

Không như Âu châu sau Cách Mạng Pháp, chia cách tôn giáo và chính trị tuyệt đối với secularism , chính phủ Mỹ không để hàng tăng lữ làm chính trị, nhưng ủng hộ việc cầu nguyện xin ơn trên từ Thượng Đế phù hộ nước Mỹ. Cho đến nay, lòng kính ngưỡng ấy đã giúp quốc gia Hoa Kỳ vượt qua nhiều thử thách như Nội Chiến đẫm máu giải phóng nô lệ , các cuộc Thế Chiến trong Thế Kỹ 20 etc…. để trở thanh một cường quốc hạng nhất về kinh tế, khoa học, kỹ thuật và quân sự với đời sống tự do no ấm cho người Mỹ.
Bốn bài ca ái quốc sau đây của Mỹ qua các giai đoạn lịch sử từ Nội Chiến đến cận đại đếu tỏ lòng kinh ngưỡng God.

Mời nghe bài ca của Bắc Quân thời Nội Chiến vẫn còn phổ thông trong Quân Lực Hoa Kỳ hôm nay.

Trong ngày Độc Lập này, tôi cầu xin Thượng Đế Trời Phật tiếp tục độ trì phù hộ nước Mỹ dân chủ tự do và binh đẵng với văn hóa duy linh được binh an trong cơn đại dịch Covid-19 và vượt qua bạo loạn vô thần Mác Xít, sớm ổn định trật tự trong Công Lý cho tất cả người Mỹ.

Happy 4th of July, 2020

Phạm Hiếu Liêm 
 
YouTube video: God Bless America

No comments:

Post a Comment